KURS PODSTAWOWEJ WIEDZY O WINIE (1) ONLINE
29 STYCZNIA 2021, GODZ. 18.30 wprost z Kamienicy Nr 6

Przygotowany specjalnie dla Państwa kurs trwa ok. 2 godziny. Obejmuje wykład teoretyczny połączony z profesjonalną degustacją 2 win on-line.

Pro­gram zawiera sze­ro­ki za­kres za­gad­nień do­ty­czą­cych mię­dzy in­ny­mi hi­sto­rii upra­wy wi­no­ro­śli, pro­duk­cji wina na świe­cie, ty­po­lo­gii win, re­gio­nów wi­niar­skich, che­mii wina, fi­zjo­lo­gii smaku, mar­ke­tin­gu wina oraz Sa­vo­ir-vi­vre w restauracji.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2